ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εκπροσώπηση των εντολέων μας σε οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει σχετικά με την επιχείρησή τους, εκτείνεται τόσο ενώπιον των αρμοδίων αρχών, όσο και ενώπιον των δικαστηρίων. Η συνεργασία μας με εξειδικευμένους επαγγελματίες, όπως λογιστές και οικονομικούς συμβούλους, συμβάλλει στην καλύτερη ανταπόκρισή μας στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Οι νομικές υπηρεσίες που παρέχουμε στον τομέα του εμπορικού δικαίου, περιλαμβάνουν:

  • την σύσταση, λύση και εκκαθάριση κάθε είδους επιχείρησης, ατομικής ή κεφαλαιουχικής, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,
  • την εγκατάσταση αλλοδαπών εταιριών και ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα
  • κάθε είδους εμπορικές συμβάσεις, όπως διανομής, franchise κλπ
  • την υποστήριξη στα νομικά και φορολογικά θέματα λειτουργίας της εταιρίας
  • την κατοχύρωση εμπορικών σημάτων.