ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (Γ.Κ.Π.Δ./G.D.P.R.), καθιερώνει ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει ως συνέπεια την ανάγκη συμμόρφωσης όλων των επιχειρήσεων στις επιταγές του Γ.Κ.Π.Δ., δεδομένου ότι η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, παρέχουμε ενημέρωση και εξειδικεύουμε τα βήματα που απαιτούνται ώστε οι πελάτες μας νομικά πρόσωπα να συμμορφωθούν με τον εν λόγω Κανονισμό.