ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (Υ.Α.Σ.)

Το άρθρο 6 του Ν. 4640/2019 περί διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, δίνει την δυνατότητα στον πολίτη να γνωρίσει τον θεσμό της διαμεσολάβησης από κοντά. Όταν μία διαφορά υπάγεται στην ανωτέρω διάταξη, η υπόθεση περνά υποχρεωτικά από την διαδικασία της Υ.Α.Σ., κατά την οποία τα μέρη ενημερώνονται από τον Διαμεσολαβητή για την διαδικασία της διαμεσολάβησης, τις βασικές αρχές της καθώς και τον ρόλο των συμμετεχόντων, χωρίς να συζητηθεί η ουσία της υπόθεσης. Αν έπειτα από αυτή την ενημερωτική συνάντηση τα μέρη το επιθυμούν, μπορούν να προσφύγουν σε εκούσια διαμεσολάβηση, όπου θα επιχειρήσουν να λύσουν την εκάστοτε διαφορά τους.