ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η εναλλακτική επίλυση διαφορών στις ναυτιλιακές υποθέσεις είναι διαδεδομένη εδώ και πολλά χρόνια, με τη μορφή της διαιτησίας, η οποία λειτουργεί ως δικαστήριο, αφού η απόφαση που εκδίδει ο διαιτητής είναι δεσμευτική για τους διαδίκους. Η διαμεσολάβηση είναι ο ανερχόμενος εναλλακτικός τρόπος επίλυσης ναυτικών διαφορών, με το ποσοστό επιτυχίας της να αγγίζει το 90%, και αφορά σε διαφωνίες σχετικά με τη μεταφορά φορτίων, θαλάσσια ασφάλιση, ναυλώσεις, αγοραπωλησίες κ.ά., με τα αντίστοιχα εμπλεκόμενα μέρη (πλοιοκτήτες, ναυλωτές, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρίες, εργαζομένους κλπ). Η διαμεσολάβηση είναι μία διαδικασία πιο ευέλικτη από την διαιτησία, κατά την οποία ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη να βρουν τρόπους να επιλύσουν την διαφορά τους και να καταλήξουν σε μία απόφαση που θα ικανοποιεί τα συμφέροντά τους, και μάλιστα σε σύντομο χρόνο, αποφεύγοντας έτσι φαινόμενα π.χ. παροπλισμένων πλοίων μέσω συντηρητικής κατάσχεσής τους, μέχρι να λυθεί η διαφορά στις δικαστικές αίθουσες ή μέσω διαιτησίας.